Adliga Hussar?

Adliga ätten af Huss nr 2075 

Adlad 1772-09-13, introd. 1776. Adlad och adopt. 1802-12-09. Avskrevs från riddarhuset såsom utgången 1893.

Olof Hasa (Olaus Huss), adlad af Huss, född 1714-05-01 i Stockholm.

Volontär vid livgardet 1734 livdrabant 1737-02-16.

Placerad på Västmanlands regemente 1741-12-15. Löjtnant därst. 1742-04-00.

 Kapten i fransk tjänst 1745. Vice korpral vid livdrabantkåren 1755-04-18 RSO 1759-04-28.

Korpral vid nämnda kår 1762-10-27. RFrO Plemér.

Överstelöjtnant i armén och adjutant vid livdrabantkåren 1772-09-13. Adlad s. å. 13/9 och med honom kaptenen Clemens Björner (introd. 1776 under nr 2075).

 Avsked från livdrabantkåren 1777-04-23. Överste i armén 1777-06-06.

Död ogift 1795-01-12 i Stockholm och slöt själv sin ättegren.Adliga ätten Huss nr 2327 

Adlad 1857-08-29 enligt 37 § R.F., introd. 1858. Utdöd 1890-04-22.Magnus Huss, adlad Huss, född 1807-10-22 i Torps prästgård Västernorrlands  län.

Student i Uppsala 1824. Filosofie kandidat 1829. Disp. pro gradu 1830. Promov. filosofie doktor s. å. Stipendiat i fältläkarkåren 1830-01-01–1832-10-01.

Underläkare vid allm. garnisonssjukhuset 1830-09-15–1831-03-01. Karantänsläkare i Lysekil under en del av åren 1831–1832.

Med. kandidat 1832. T. f. bataljonsläkare vid Västerbottens fältjägarregemente 1833-03-07–1834-06-07.

Uppbördsläkare på fregatten af Chapman under dess expedition 1834 underläkare vid Serafimerlasarettet s. å. Med. licentiat s. å. 16/4.

Disp. för med. doktorsgraden s. å. Tjänstg. provinsialläkare i Karlskrona s. å.

Kir. magister 1835-06-03. Promov. med. doktor s. å. 15/6.

Adjunkt i medicin och kirurgi vid Karolinska institutet i Stockholm s. å. 1/10. Ledamot av svenska läkarsällskapet s. å.

Bitr. överläkare vid Serafimerlasarettet och föreståndare för den där öppnade medicinska kliniken 1839-05-18.

Överläkare vid nämnda lasarett s. å. 22/5. Fullgjorde ämbetsprovet 1840-08-01. Extra ordinarie professor i medicin vid Karolinska institutet s. å. 5/9.

Sekreterare i sektionen för medicin vid naturforskarmötet i Stockholm 1842. Ledamot i den under professorn, frih. J. J. Berzelii ordförandeskap nedsatta kommittén för utarbetande av sjätte editionen av svenska farmakopén s. å. RNO 1843-02-06.

Svenska läkarsällskapets ordförande arbetsåret 1843–1844. RNO i brilj. 1844. LVA s. å. 20/3, dess preses 1856

Ord. professor i medicin vid Karolinska institutet 1846-11-13. LVVS s. å. RDDO 1847-07-17.

Ledamot i den kommitté som på riksens ständers hemställan nedsattes för att avgiva förslag till förändringar i ordnandet och förvaltningen av allm. barnhuset i Stockholm 1849-10-20.

Erhöll uppdrag av serafimerlasarettets direktion att från början av följande år emottaga överinseendet över denna inrättnings ekonomi s. å. LVS 1850

Överläkare vid sjukhuset i Kartagos backe i Stockholm under koleraepidemien 1853. KNO s. å. 28/4. RCXIII:sO 1854-01-28.

Ständig ledamot i styrelsen för kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn s. å.

Erhöll franska akademiens stora pris för en avhandling om kronisk alkoholsjukdom s. å.

Förste läkare vid nämnda vårdanstalt 1854–1856. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till lagstiftning rör. Sinnessjukas vård 1855 KNS:tOO 1857-08-21.

Adlad s. å. 29/8 (introd. 1858 under nr 2327).

Inspektor vid Karolinska institutet 1860-05-25. Ordförande i sundhetskollegium s. å. 27/9–1864-12-02.

Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till ordnande av sjukvården inom Stockholms stad 1858 HLVVS 1859.

Generaldirektör över lasaretter och kurhus i riket 1860–1864. Ordförande i direktionen över statens seminarium för utbildande av lärarinnor 1860–1866. Hedersledamot av svenska läkarsällskapet 1860 stadsfullmäktig i Stockholm 1863–1864. Ledamot av nämnda stads sundhetsnämnd 1863–1864.

Vice ordförande vid skandinaviska naturforskarmötet i Stockholm 1863 KDDO1gr s. å. 22/8.

Ordförande i direktionen för gymnastiska centralinstitutet 1864-01-08–1866. KmstkNO 1864-01-28. Ordförande i kommittén för avgivande av förslag till ordnande av huvudstadens sjukhusväsen 1865.

Revisor av stats-, banko- och riksgäldsverken s. å. Ordförande i Bankekinds härads sparbanksstyrelse 1866.

Ledamot av Östergötlands landsting s. å. Revisor av förvaltningen av länets lasarett och kurhus 1868–1870. Revisor av förvaltningen av Östergötlands hypoteksförening 1867–1868 och 1870. Nämnda landstings vice ordförande 1871 Ledamot av riksdagens 2:a kammare 1873–1875

Ordförande i kommittén för avgivande av förslag till stadgar ang. Sinnessjuka 1877–1879. HLFS 1878.

Filosofie jubeldoktor 1880-05-31. HLVS 1885 med. jubeldoktor s. å. 30/5. Ledamot av en mängd utländska lärda samfund.

Död 1890-04-22 i Stockholm och slöt själv sin ätt.

Han idkade en omfattande vetenskaplig skriftställarverksamhet och en del av hans skrifter ha översatts till franska, tyska och engelska.

Om honom se vidare »Några skizzer och tidsbilder från min lefnad, hemtade dels från äldre anteckningar, dels ur minnet vid 78 års ålder af Magnus Huss», utg. av professor P. J. Wising 1891.

Ägde Ekhult i Björsäters socken Östergötlands län. Gift 1857-09-15 i Adelövs kyrka Jönköpings län med Christina Maria Charlotta (Lotten) Bergenstråhle, i hennes 2:a gifte, född 1817, död 1854.

Barn: Helge Magnus Gabriel, född 1859-03-02 i Stockholm, död 1874-09-18 på Ekhult.

Hämtat från Adelsvapen-Wiki