Stadgar

Stadgar beslutade vid ordinarie årsmöte 2019-06-29

Föregående version är från 2017. Denna version har bättre anpassning till den verklighet föreningen verkar i samt har, i vissa fall, preciserats definitionsmässigt.

§ 1 Föreningens ändamål

 • att verka för intressespridning och forskning om släkten Huss från Medelpad
 • att föra ett släktregister
 • att uppfylla Skatteverkets definition av Allmännyttig förening

§ 2 Medlemskap i föreningen

Rätt att bli medlem i föreningen tillkommer var och en som har intresse av att forska i och ta del av släktens historia.

Önskan om medlemskap anmäls skriftligt till föreningens styrelse.


§ 3 Medlemsavgifter

På årsmöte fastställs medlemsavgifter för perioden fram till nästa årsmöte. Erlagda medlemsavgifter berättigar till rösträtt på årsmöte samt till medlemsförmåner.


§ 4 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande jämte minst tre ledamöter. Styrelsen fördelar sina åliggande arbetsuppgifter inom sig och utser de befattnings-havare, som anses erforderliga.

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun och är beslutmässig om minst tre ledamöter är ense om beslutet.

Varje ledamot har en röst. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta förenat sig. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Styrelseledamot väljs för en period om två år eller fram till nästa årsmöte, d.v.s. högst tre år.

Arvoden utgår inte till föreningens funktionärer (styrelse, revisorer).


§ 5 Styrelsens åligganden

 • att leda föreningens verksamhet enligt dessa stadgar;
 • att förvalta föreningens tillgångar;
 • att utlysa årsmöte och att förbereda ärenden som skall behandlas av detta;
 • att förelägga årsmöte en skriftlig verksamhetsberättelse över den gångna mandatperioden;
 • att fastlägga vem/vilka inom styrelsen som äger rätt att teckna föreningens firma samt verka som föreningens ombud gentemot myndigheter;
 • att föra protokoll över styrelsens och årsmötets förhandlingar och beslut;
 • att förvara och vårda föreningens arkiv;
 • att föra löpande räkenskaper över föreningens ekonomi och att årligen före utgången av mars månad till revisorerna avge resultat- och balansräkning samt verksamhets-berättelse avseende det gångna kalenderåret;
 • att föra ett aktuellt register över föreningens medlemmar;
 • att ajourhålla föreningens hemsida på Internet;
 • att arrangera årsmöten och övriga arrangemang som befinns lämpliga;
 • att föreslå ordinarie årsmöte om- eller nyval av ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för nästkommande mandatperiod;

§ 6 Ordförandens åligganden

 • att leda förhandlingarna inom styrelsen;
 • att godkänna föreningens utgifter;
 • att medverka i föreningens förvaltning av tillgångar.

§ 7 Revisorernas åligganden

 • att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper;
 • att förelägga ordinarie årsmöte revisionsberättelser för räkenskapsperioderna fr o m föregående ordinarie årsmöte;
 • att föreslå årsmötet huruvida ansvarsfrihet bör beviljas styrelsen eller ej.

§ 8 Årsmöten

Medlems rätt att delta i behandlingen av föreningens angelägenheter utövas på årsmöte. Ordinarie årsmöte ska hållas minst en gång vart tredje år. Om styrelsen, revisorerna eller minst 20 röstberättigade medlemmar så yrkar, skall extra årsmöte utlysas. Kallelse till årsmöte skall utfärdas minst en månad i förväg och skall innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas.

Vid årsmöte är varje myndig betalande medlem och hedersmedlem röstberättigad. Röst-rätt kan utövas genom fullmakt.

Beslut fattas genom enkel majoritet, med undantag för beslut enligt §§ 10 och 11, som kräver kvalificerad majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden delar, utom vid val då lottning avgör utgången. Val förrättas med slutna sedlar men kan, om alla närvarande är ense därom, ske med acklamation.

Årsmötesprotokoll justeras av ordföranden och de utsedda justeringspersonerna.

Vid årsmöte skall förekomma:

 • Val av två justeringspersoner tillika rösträknare;
 • Fråga om mötet blivit behörigt utlyst;
 • Upprättande av röstlängd;
 • Av styrelsen eller av föreningsmedlem till behandling föreslagna ärenden. Förenings-medlems förslag skall därvid vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte skall dessutom förekomma:

 • Styrelsens verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkningar för kalenderåren fr.o.m. föregående ordinarie årsmöte;
 • Revisorernas berättelser och i samband därmed frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Bestämmande av medlemsavgifternas storlek;
 • Val av styrelse för tiden intill nästa ordinarie årsmöte, varvid först väljs ordförande, därefter övriga ledamöter;
 • Val av två revisorer och minst en revisorssuppleant.

Styrelseledamot får inte delta i val av revisorer och revisorssuppleant.


§ 9 Fonder

Släktföreningens bundna kapital utgörs av Släktfond och A o E Huss´ fond. Därutöver kan donationer efter styrelsens godkännande mottas för särskild förvaltning. Det bundna kapitalet skall utgöra minst 100.000 kronor. Det bundna kapitalet får inte utan årsmötes godkännande nedbringas under detta belopp. Rörliga fonden utgör återstoden av föreningens kapital. Fonden ökas med årliga överskott och minskas med årliga underskott av föreningens verksamhet.

Föreningens kapital skall göras räntebärande genom placering på betryggande sätt.


§ 10  Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen och behandlas på nästa ordinarie årsmöte. För att föreslagen ändring skall anses beslutad, fordras att förslaget biträds med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.


§ 11  Om upplösning av föreningen

Vad här ovan föreskrivits om stadgeändring skall också gälla om förslag rörande föreningens upplösning. Om beslut fattas om föreningens upplösning på två på varandra, med minst ett års mellanrum följande årsmöten, åligger det årsmötet att besluta om användningen av föreningens medel.


Dessa stadgar innehåller 11 paragrafer numrerade från §1 t.o.m. §11.