Stadgar

Fastställda vid släktmöte 2017-09-30          

Föregående version är från 2001. Denna version har bättre anpassning till den verklighet föreningen verkar i samt har, i vissa fall, preciserats definitionsmässigt.

§ 1  Föreningens ändamål

Släktföreningen Huss har till ändamål:

 • att verka för sammanhållningen inom släkten;
 • att tillvarata gemensamma släktintressen;
 • att föra ett fullständigt och korrekt släktregister;
 • att utföra forskningar i släktens historia;
 • att öka medlemmarnas kännedom om släkten.

Till släkten räknas alla som har rätt till medlemskap enligt § 2.


§ 2  Släktskap samt medlemskap i föreningen

Släktföreningen Huss tillämpar kognatiskt släktbegrepp, vilket innebär att som delaktig i det egentliga släktskapet räknas var och en som har blodsband på svärdssidan eller spinnsidan till Norrlandssläkten Huss, vars stamfar är kyrkoherden i Torp, Erik Nilsson Huss, född i Hussjö, by i Hässjö socken i Medelpad, omkring år 1590.

Släktskapet gäller även adoptivbarn.

Rätt att bli medlem i föreningen tillkommer var och en som kan räkna släktskap enligt ovan samt dennes maka/make eller sammanboende.

Önskan om medlemskap anmäls skriftligt till föreningens styrelse med angivande av släktförhållandet.


§ 3  Medlemsavgifter

På ordinarie släktmöte fastställs kalenderårsvis medlemsavgifter för perioden fram till nästa ordinarie släktmöte. Erlagda medlemsavgifter berättigar till rösträtt på släktmöte samt till medlemsförmåner.


§ 4  Hedersledamöter

Ordinarie släktmöte kan utse föreningsmedlem, som på ett utomordentligt sätt har främjat eller verksamt främjar föreningens syften, till hedersledamot. Hedersledamot är berättigad till livslångt medlemskap i föreningen och är befriad från att erlägga medlemsavgift.


§ 5  Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande jämte minst tre  ledamöter. Styrelsen fördelar styrelsen åliggande arbetsuppgifter inom sig och utser inom sig de befattningshavare, som anses erforderliga, såsom t ex vice ordförande, sekreterare, skattmästare, klubbmästare, registerhållare, arkivarie, släktbladsredaktör och webmaster.

Styrelsen har sitt säte enligt styrelsens beslut och är beslutmässig om minst tre ledamöter är ense om beslutet.

Varje ledamot har en röst. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta förenat sig. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Styrelseledamot väljes för en period om två år eller fram till nästa släktmöte, dvs högst tre år.

Arvoden utgår inte till föreningens funktionärer (styrelse, revisorer, valberedning).


§ 6  Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen:

 • att leda föreningens verksamhet;
 • att förvalta föreningens tillgångar och fonder;
 • att utlysa släktmöte och att förbereda ärenden som skall behandlas av detta;
 • att förelägga ordinarie släktmöte en skriftlig verksamhetsberättelse över den gångna mandatperioden;
 • att fastlägga vem/vilka som utöver styrelsen äger rätt att teckna föreningens firma;
 • att föra protokoll över styrelsens och släktmötets förhandlingar och beslut;
 • att i systematisk ordning förvara samt att vårda föreningens arkiv och övriga handlingar;
 • att föra noggranna, specificerade och löpande räkenskaper över föreningens ekonomi och att årligen före utgången av mars månad till revisorerna avge en av styrelsen underskriven resultat- och balansräkning avseende det gångna kalenderåret;
 • att bedriva forskning om ättlingar till stamfadern och informera föreningsmedlemmar om forskningsresultaten;
 • att föra ett aktuellt register över släktens ättlingar, från stamfader till nutid;
 • att föra ett aktuellt register över föreningens medlemmar;
 • att ajourhålla föreningens hemsida på Internet;
 • att arrangera släktmöten och övriga arrangemang som befinns lämpliga;
 • att såsom valberedning föreslå ordinarie släktmöte om- eller nyval av ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för nästkommande mandatperiod;
 • att i övrigt vidta de åtgärder som styrelsen eller släktmötet finner lämpliga i syfte att uppnå ändamålen för föreningen enligt dessa stadgar.

§ 7  Ordförandens åligganden

Ordföranden, eller dennes utsedda ersättare, åligger:

 • att leda förhandlingarna inom styrelsen och vid släktmöte;
 • att som främste vårdare av föreningens angelägenheter tillse att dess intresse tillvaratas;
 • att godkänna föreningens utgifter;
 • att medverka i föreningens förvaltning av tillgångar.

§ 8  Revisorer

Revisorerna eller, vid förfall för dessa, revisorssuppleanterna, åligger:

 • att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper;
 • att före april månads utgång avlämna revisionsberättelse till styrelsen;
 • att förelägga ordinarie släktmöte revisionsberättelser för räkenskapsperioderna fr o m föregående ordinarie släktmöte;
 • att föreslå släktmötet huruvida ansvarsfrihet bör beviljas styrelsen eller ej.

§ 9  Släktmöten

Medlems rätt att delta i behandlingen av föreningens angelägenheter utövas på släktmöte. Ordinarie släktmöte ska hållas minst vart tredje år. Om styrelsen, revisorerna eller minst 20 röstberättigade medlemmar så yrkar, skall extra släktmöte utlysas. Kallelse till släktmöte skall utfärdas minst en månad i förväg och skall innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas.

Vid släktmöte är varje myndig och betalande medlem röstberättigad. Rösträtt kan utövas genom fullmakt.

Beslut fattas genom enkel majoritet, med undantag för beslut enligt §§ 11 och 12, som kräver kvalificerad majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden delar, utom vid val då lottning avgör utgången. Val förrättas med slutna sedlar men kan, om alla närvarande är ense därom, ske med acklamation.

Släktmötesprotokoll justeras av ordföranden och de utsedda justeringsmännen.

Vid släktmöte skall förekomma:

 • Val av två justeringsmän
 • Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
 • Upprättande av röstlängd
 • Av styrelsen eller av föreningsmedlem till behandling föreslagna ärenden. Förenings-medlems förslag skall därvid vara styrelsen tillhanda senast två veckor före släktmötet.

Vid ordinarie släktmöte skall dessutom förekomma:

 • Styrelsens verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkningar för kalenderåren fr o m nästföregående ordinarie släktmöte
 • Revisorernas berättelser och i samband därmed frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Bestämmande av medlemsavgifternas storlek
 • Val av styrelse för tiden intill nästkommande ordinarie släktmöte, varvid först väljs ordförande, därefter övriga ledamöter
 • Val av två revisorer och minst en revisorssuppleant.

Styrelseledamot får inte delta i val av revisorer och revisorssuppleant.


§ 10  Fonder

Släktföreningens bundna kapital utgörs av Släktfond och A o E Huss´ fond. Därutöver kan donationer efter styrelsens godkännande mottas för särskild förvaltning. Det bundna kapitalet skall utgöra minst 100.000 kronor. Det bundna kapitalet får icke utan släktmötes godkännande nedbringas under detta belopp. Rörliga fonden utgör återstoden av föreningens kapital. Fonden ökas med årliga överskott och minskas med årliga underskott av föreningens verksamhet.

Föreningens kapital skall göras räntebärande genom placering på betryggande sätt, d.v.s. icke spekulativt.


§ 11  Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen och behandlas på nästkommande ordinarie släktmöte. För att föreslagen ändring skall anses beslutad, fordras att förslaget biträds med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.


§ 12  Om upplösning av föreningen

Vad här ovan föreskrivits om stadgeändring skall också gälla om förslag rörande föreningens upplösning. Om beslut fattas om föreningens upplösning på två på varandra, med minst ett års mellanrum följande släktmöten, åligger det släktmöte att besluta om användningen av föreningens medel.


Dessa stadgar innehåller 12 paragrafer numrerade från 1 till 12.