Mötesaktiviteter augusti och oktober 2021

Trots de begränsningar som rått under pandemin, har ändå några aktiviteter kunnat genomföras inom de givna ramarna. Den 6:e och 7:e augusti hölls Öppet hus på Hussborg respektive Borgsjö hembygdsgård. Med ganska kort varsel via Facebook inbjöds Hussättlingar (och andra intresserade) att träffa Kerstin Åkerberg och Jan Söderström för att få hjälp och utbyte i sitt Hussforskande. Kerstin kunde visa och använda den släkttavla hon lagt ut på Internet och som finns att köpa på USB-minne.

Till Hussborg dök ett tiotal intresserade upp. Alla hade stort intresse av att få klarhet om olika grenar och personer i släkttavlan och träffen varade ca 3 timmar. Dagen efter var intresset något lägre i Borgsjö. Bidragande var nog regnvädret och vistelse utomhus, men under tak.

Resultatet blev några nya medlemmar och ett antal beställda DNA-test, som Kerstin kunde ombesörja. Intresset för DNA-test och –analys har ökat mycket under senare år. I föreningen har tagits ett par DNA-test på Hussättlingar i rakt nedstigande mansled från stamfadern Erik Nilsson Huss. Ett tredje test är på gång. Enligt Peter Sjölund, känd som den som löste Linköpingsmorden, bör tre test räcka för att med säkerhet kunna fastställa stamfaderns Y-DNA, d.v.s. den Y-kromosom som följer från far till son.

Släktforskarträff

Den 2 oktober deltog Kerstin Åkerberg (via länk) och Jan Söderström i en släktforskarträff på Ålsta folkhögskola i Fränsta. Huvudämnet vid träffen var inte släkten Huss, men tillfälle gavs att informera om släktföreningen och släkttavlan. Syftet med träffen var att skapa ett forum för lokala släktforskare som känner behov av att få hjälp och tips från andra forskare i när-geografin. Träffen samlade drygt 20 deltagare. Det utmynnade i att en Facebookgrupp startades med rubriken ”Lokalhistorisk forskning i västra Medelpad”. Glädjande nog kunde Karl-Ingvar Ångström delta. Denne Hussättling är känd i vida forskarkretsar för sitt kunnande om såväl släkt- som bygdeforskning. Träffen pågick 3 timmar och ledde bl.a. till nya medlemmar.