Styrelsemöte 7 mars

Styrelsen höll möte den 7 mars. Platsen för mötet var Gävle. Två av ledamöterna deltog per telefon p.g.a. sjukdom.

Vid mötet presenterades bokslutet för 2019. Det sjunkande medlemsantalet har gjort att föreningens rörelseresultat blev endast 2.306 kr. Tack vare utdelningsinkomster från värdepapper blev nettoresultatet efter skatt 10.965 kr (föregående år 16.390). Medlemsutvecklingen är bekymrande och kommer, om den fortsätter, att ifrågasätta föreningens överlevnadsförmåga. Föreningen har ännu god likviditet, men med dagens ränteläge ger den inget bidrag i form av räntor eller utdelningar.

De redovisade resultaten 2017 – 2019 har gjort att den krympande Rörliga fonden har kunnat återställas till 2015 års nivå. Denna fond utgör en ”krockkudde” för de ansamlade ekonomiska resultaten över tiden.

Föreningens kostnader 2017 – 2019 har endast utgjorts av kostnader för hemsidan och obligatoriska bankavgifter. Inga arvoden, reseersättningar eller andra ersättningar har utgått till funktionärerna. Vissa portokostnader klaras genom donationer.

Trots de knappa resultaten fastställdes en budget för 2020. På kostnadssidan prioriteras hemsidan som föreningens plattform för kommunikation. Utrymme för postala utskick finns knappt p.g.a. portokostnaden. Däremot fastställde mötet att IT-utrustning ska införskaffas för att kunna fortsätta släktforskningen och dess dokumentation. Här kan kostnaden begränsas genom möjlig sponsring.

Mötet beslöt också att vid nästa ordinarie släktmöte, planerat till 2022, föreslå att det därpå följande släktmötet skjuts upp från 2025 till 2026. Detta överensstämmer inte med stadgarna, som säger att ordinarie släktmöte skall hållas åtminstone en gång vart tredje år. Med tanke på att föreningen 2026 fyller 100 år, anser styrelsen det ändå befogat att föreslå denna avvikelse i mötesordningen.

Styrelsens hoppas på medlemmarnas lojalitet mot föreningen genom att betala årsavgiften till bankgiro 174-0760. Familj betalar 200 kr, enskild vuxen 150 kr och studerande 50 kr.

Styrelsen tackar för din omsorg om Sveriges kanske äldsta släktförening!