Referat från släktmöte 2019

Året släktmöte var förlagt till Hussarnas hemsocken Torp. Ålsta folkhögskola i fFränsta ställde välvilligt upp med lokaler, som genomfördes 29 juni. Att referatet kommer till hemsidan först i november, har sin särskilda förklaring. Se särskild notis om detta.

Mötet hade lockat 18 deltagare från Cypern och Spanien i söder till Härnösand i norr.

Då årsmöten brukar vara ganska formella till sin karaktär, brukar eventuella diskussioner ske under formaliapunkterna. Här återges kortfattat några av de väsentligaste punkterna, då verksamhetsberättelsen för 2018 skickats till medlemmarna med kallelsen till mötet.

Ekonomi

Året resultat efter skatt blev 16.390 kr. Därav var rörelseresultatet 5.110 kr. Resterande överskott kommer från avkastning från värdepapperen. Genom det positiva utfallet, har Rörliga fonden återställts till en nivå som uppfyller fastställda krav. Sammantaget har resultatet för åren 2016 – 2018 utfallit med minus 10.000 kr, varför fortsatt fokusering måste ske på ekonomin.

Medlemsantalet har en fortsatt sjunkande trend. Årsavgiften höjdes 2018, men mer måste till för att öka antalet medlemmar. Ett sätt att öka intresset för släkten och föreningen har varit att göra hela släkttavlan tillgänglig på Internet för medlemmar. Släkttavlan omfattar idag mer än 38.000 personer från stamfadern Erik Nilsson Huss, född 1590, och framåt.

Mötet beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Val av funktionärer

Nuvarande styrelse har bestått av 4 personer, ett väl litet antal för att kunna uträtta några stordåd. Dessa valdes för en ny mandatperiod. Glädjande nog kunde ytterligare en ledamot väljas. Det blev Kerstin Åkerberg. Hon är för många släktforskare ganska känd för sitt forskningsarbete och sin hemsida. Hennes uppgift blir därför att fortsätta driva släktforskningsarbetet i föreningen vidare. Mikael Huss fortsätter att föra medlemsregister och sköta korrespondens med medlemmarna. Johan Westermark ansvarar för arkiv- och lagerfrågor. Mathias Zachariassen sköter delar av ekonomifunktionen och Jan Söderström kvarstår som ordförande och redovisningsfrågor inom ekonomifunktionen.

Till ordinarie revisorer valdes Lena Huss och Anders Krantz. Gun Krantz valdes till suppleant.

Nya stadgar

Styrelsen har återigen granskat föreningens stadgar. Förutom rent språkliga justeringar och anpassning till den verklighet i samhället föreningen verkar i, har funnits ytterligare ett skäl till ändring. Som icke s.k. öppen förening kan släktföreningen inte ansöka om befrielse från skatt på den avkastning våra värdepapper ger. På aktieutdelningar betalar föreningen idag samma skatt som företag, nämligen 22 %. För att kunna ansöka om skattebefrielse måste föreningen vara en Öppen förening, d.v.s. tillåta vilken som helst medborgare att bli medlem i föreningen. Då styrelsen inte ser detta som en nackdel, föreslogs att sträva mot en sådan förändring. Förändringen skapar ju möjlighet att få fler medlemmar till föreningen. Många släktforskare skulle kunna vara intresserade av att få ta del av släkttavlan, men föreningen kommer då att ha krav på medlemskap.

Mötet beslöt, efter konstruktiva diskussioner, att fastställa nya stadgar. De kommer att finnas under länken Stadgar, som finns på hemsidans förstasida.