Släktmötet den 20 juli

Föreningen genomförde den 20 juli ett planerat extra släktmöte, vilket framgått av kallelse på hemsidan. Enligt stadgarna ska ordinarie släktmöte genomföras åtminstone vart tredje år, extra släktmöten kan genomföras däremellan. Vid dessa extra släktmöten sker inga val av styrelseledamöter eller revisorer om det inte är påkallat av särskilda skäl.

Nuvarande styrelse har valt att genomföra släktmöten varje år. Skälet för detta är att informera om genomförd och planerad verksamhet och att vara transparenta vad gäller verksamheten i allmänhet och gällande ekonomin i synnerhet. År 2019 ska ett så kallat ordinarie släktmöte genomföras. Traditionen har varit att vartannat ordinarie möte ska genomföras i Stockholmstrakten och vartannat i Hussarnas hemsocken, Torp, i Medelpad. 2019 kommer alltså det ordinarie släktmötet att genomföras i Torp eftersom 2016 års släktmöte genomfördes i Lidingö.

Årets släktmöte hölls på Ålsta folkhögskola i Fränsta, ca en mil öster om det bekanta Hussborg, där så många släktmöten hållits. 12 deltagare infann sig. Hemorterna för deltagarna visade god spridning: Fränsta, Stöde, Sundsvall. Härnösand, Gävle, Riala, Säffle, Göteborg och Cypern!
Vid mötet skedde inga val. Verksamheten under 2017 redovisades liksom det ekonomiska utfallet. Verksamhetsberättelsen framgår av bifogad länk. Det ekonomiska utfallet innebar ett överskott, vilket betyder att den Rörliga fonden nu nått en sådan storlek att den uppfyller stadgarnas krav. Överskottet blev 19.094 kr, men mer behövs då de 6 föregående åren totalt har inneburit ett totalt underskott på ca 126.000 kr. Därför fortsätter styrelsen på den inslagna vägen att vara mycket restriktiva med utgifterna för att stärka ekonomin inför kommande år, inte minst inför 2026 då föreningen firar 100 år. Ett vikande antal medlemmar är negativ rent ekonomiskt, men också verksamhetsmässigt. Föreningen behöver ett större engagemang för att klara styrelsearbetet och, det prioriterade, forskningsarbetet om släkten.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2017. Protokoll och verksamhetsberättelse framgår av länkar nedan.

I anslutning till släktmötet genomfördes en exkursion till Hussboda, Carl Fredrik Huss planerade storjordbruk med mejeri ca 2 mil söder om Hussborg. Se särskild notis om detta på hemsidan.

Fränsta i augusti 2018
Jan Söderström
Ordförande

Länkar till: