Kallelse til släktmöte/årsmöte

Tidpunkt och plats: 2018-07-20 kl 16.00 på Ålsta folkhögskola i Fränsta (Medelpad)

Agenda:

1.      Mötets öppnande

2.      Fråga om mötets behöriga utlysande

3.      Val av ordförande för mötet

4.      Val av sekreterare för mötet

5.      Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

6.      Redovisning av verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsrapport för 2018

7.      Fråga om godkännande av ärenden enligt punkt 7 och ansvarsfrihet för styrelsen

8.      Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2018

9.      Diskussion och eventuellt beslut om förändring av stadgarna.

10.  Föranmälda frågor från medlemmarna.

11.  Övriga ärenden.

12.  Mötets avslutande.

 

Då nuvarande styrelse valts 2016 och är tillförordnade för en period om tre år, skall inga val ske. Styrelsen vill dock ge medlemmarna möjlighet att föreslå tillval av ytterligare ledamöter. Nuvarande styrelse består av fyra personer och tillval ses som välkommet. En ordinarie revisor har lämnat sitt uppdrag, varför suppleanten Anders Krantz inträtt som revisor tillsammans med Lena Huss. Nyval av en ordinarie revisor och en suppleant ska ske. Detta kan dock endast ske vid ordinarie släktmöte, vilket avses att hållas 2019. Detta extra möte behöver alltså inte besluta om val av revisorer, men kan ge sitt godkännande av att suppleanten ersatt en ordinarie revisor.

 

I anslutning till släktmötet kommer styrelsen att arrangera fristående punkter med anledning av pågående släktforskning och dess distribution. Även andra intressanta frågor kommer att behandlas, t.ex. användning av DNA-tester, lokalbygdeforskning mm att behandlas. Medlemmar uppmanas att komma med förslag till frågor eller ämnen som kan anses intressanta för vår släktförening.

 

Jan Söderström

Ordförande

Bilagor (skickas med e-post): Resultat- och balansräkningar, revisionsberättelse, program forskarträff, gällande stadgar.