Sammanställning av släktmötet 2017

Sammanställning av de viktigaste besluten vid 2017 års tudelade släktmöte

 

Årets släktmöte = årsmöte genomfördes 2017-07-20 i Fränsta och 2017-09-30 i Stockholm. Summan av de båda mötenas beslut kom att bli släktmötets beslut. Vid mötet i Fränsta deltog 10 medlemmar och vid mötet i Stockholm deltog 11 medlemmar, personligen eller via full-makt.

De viktigaste frågorna vid dessa möten var att besluta om ändringar av stadgarna, godkänn-ande av bokslutet för 2016, ansvarsfrihet för styrelsen samt beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

Det sammanlagda resultatet av de två delmötena blev att:

  • Ändring av stadgarna vad gäller benämningar av delar av kapitalet i balansräkningen godkändes. Detta krävde dock särskild uppföljning av besluten eftersom stadgeändring kan ske först efter ”kvalificerad majoritet”, vilket innebär 2/3-dels majoritet. Detta har bekräftats i efterhand genom direkt kontakt med deltagare vid mötena.
  • Det har visat sig att den ändring av stadgarna som gjordes 2012 inte publicerats på hemsidan. Det beslöts 2012 att släktmötet ska välja en valberedning med två ordinarie ledamöter och en suppleant. Sådant val gjordes vi släktmötet 2016, dock endast av två ordinarie ledamöter, Ulla Ungerstedt och Simon Bång. För ordningens skull behöver denna stadgeändring från 2012 bekräftas vid ett kommande släktmöte eftersom ändringen inte publicerats på rätt sätt. Ändringen innebär att stadgarna också måste ändras vad gäller styrelsens uppgifter som konsekvens.
  • Bokslutet för 2016 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
  • Medlemsavgifterna för 2018 och framåt beslöts bli följande:
    • Familj med hemmavarande barn: 200 kr/år.
    • Ensamstående, vuxen, medlem: 150 kr/år.
    • Studerande ungdom (efter gymnasienivå): 50 kr/år.

Senast årsavgiften höjdes var 1996, dvs för 22 år sedan.

Skälen för höjningen är att föreningens fasta utgifter äter upp en stor del av inkomsterna av medlemsavgifterna samt att flera års underskott dränerat vårt kapital. Vi har utgifter för hemsidan på nästan 8.000 kr. Den fasta kostnaden för bankadministrationen kostar 1.200 kr och hjälpen med bokslutet/redovisningen kostar 2.500 kr. Enbart dessa poster uppgår till nästan 12.000 kr. Våra medlemsavgifter ger 2017 en inkomst om 11.100 kr. Vi har också sålt krönikor ”Vi Hussar II” för 1.170 kr. Tack vare utdelningar på vårt aktieinnehav och en realisationsvinst på sålda värdepapper, kommer vårt nettoresultat efter skatt att bli drygt 20.000 kr. Detta överskott räcker till att återställa en del av tidigare års underskott, så att vi uppfyller stadgarnas krav på hur lite vårt kapital får dräneras.

Våra kostnader under 2017 relativt intäkterna har inte tillåtit att vi kunnat ersätta någon i föreningen för sina resor, inte ens att betala utgifter för utskick till medlemmarna (papper, kuvert och porto) eller ens betala för en kopp kaffe vid styrelsemöten. Vi har fått god hjälp med att slippa betala hyra vid våra släktmöten. Denna kostnadssituation är givetvis inte hållbar i längden.

Trots det svaga ekonomiska resultatet är föreningens likviditet god. Denna likviditet är avsedd att ge en avkastning som bidrar till vår verksamhet. Enligt stadgarna ska släktforskningen prioriteras. Därför är det viktigt att vi kan ta vissa kostnader för detta arbete, t.ex. genom att betala för abonnemang hos arkivföretag, köpa DVD-skivor och annat material som är nödvändiga omkostnader vid vårt släktforskande.

Vid första delen av släktmötet, dvs 20 juli i Fränsta, informerade forskningsansvarige, Olle Andersson, om hur släkttavlan skulle kunna göras tillgänglig för medlemmarna. Släkttavlan kommer att göras tillgänglig för medlemmar i föreningen via Internet. Detta kräver då att medlem meddelar sitt intresse genom att kontakta Olle samt anger användarnamn och lösenord. Mer om detta kommer att anvisas på hemsidan. Släkttavlan innehåller ca 28.000 ättlingar inklusive ingifta (ca 7.000), dvs drygt 10 gånger så många personer som finns i släktboken ”Vi Hussar II”. Utomstående personer, dvs icke medlemmar, ska kunna köpa in sig för att få tillgång till vårt släktträd. De kommer i så fall att få betala en avgift som klart överstiger medlemsavgiften. Därmed hoppas vi kunna locka fler personer att bli medlemmar i föreningen.

Till slut en påminnelse: 2026 fyller vår släktförening 100 år. Vi är därmed troligen den äldsta icke-adliga släktföreningen i Sverige. Vi ser fram mot 100-årsfirandet och att vår ekonomi kommer att tillåta en hygglig subventionering av jubiléet!

Jan Söderström

Ordförande