Kallelse till släktmöte/årsmöte del 2

Årets släktmöte kommer att genomföras i två delar. Det sker för att medlemmar i såväl Medelpad/Norrland som i Stockholmstrakten/södra Sverige ska kunna delta utan alltför långa resor.

Tidpunkt och plats:

2017-07-20 kl 16.00 på Ålsta folkhögskola i Fränsta (Medelpad)

2017-09-30 kl 13.30 i Stockholm, St Göransgatan 78 (Kungsholmen).

 

Agenda:

1.      Mötets öppnande

2.      Fråga om mötets behöriga utlysande

3.      Val av ordförande för mötet

4.      Val av sekreterare för mötet

5.      Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

6.      Redovisning av verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsrapport för 2017

7.      Fråga om godkännande av ärenden enligt punkt 6 och ansvarsfrihet för styrelsen

8.      Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2017 samt årsavgift 2018

9.      Utredningsgruppens för nya stadgars förslag till medlemmarna att ställas som proposition.

10.  Föranmälda frågor från medlemmarna.

11.  Övriga ärenden.

12.  Mötets avslutande.

 

Då nuvarande styrelse valts 2016 och är tillförordnade för en period om tre år, skall inga val ske. Styrelsen vill dock ge medlemmarna möjlighet att föreslå tillval av ytterligare ledamöter. Nuvarande styrelse består av fyra personer och tillval ses som välkommet.

 

Då släktmötet genomförs i två delar, vid olika tidpunkter och platser, kommer resultatet av eventuella voteringar att sammanräknas, varefter det totala resultatet (summa röster) kommer att redovisas som ett resultat. Detta gäller speciellt omröstning om nya stadgar enligt punkt 9.

 

I anslutning till släktmötet kommer styrelsen att arrangera fristående punkter med anledning av pågående släktforskning och dess distribution. Även andra intressanta frågor kan komma att behandlas, t.ex. användning av DNA-tester i släktforskningen.

 

Jan Söderström

Ordförande

Kallelsen i pdf-format