Kallelse till släktmöte (= årsmöte)

Årets släktmöte kommer att genomföras i två delar. Det sker för att medlemmar i såväl Medelpad/Norrland som i Stockholmstrakten/södra Sverige ska kunna delta utan alltför långa resor.

Tidpunkter och platser:

 • 2017-07-20 kl 16.00 på Ålsta folkhögskola i Fränsta (Medelpad)
 • 2017 slutet av sept/början av okt i Stockholm (exakta uppgifter meddelas senare, men lördag 30 september är f.n. ett mål).

Agenda:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 6. Redovisning av verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsrapport för 2017
 7. Fråga om godkännande av ärenden enligt punkt 6 och ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2017
 9. Utredningsgruppens för nya stadgars förslag till medlemmarna att ställas som proposition.
 10. Föranmälda frågor från medlemmarna.
 11. Övriga ärenden.
 12. Mötets avslutande.

Då nuvarande styrelse valts 2016 och är tillförordnade för en period om tre år, skall inga val ske. Styrelsen vill dock ge medlemmarna möjlighet att föreslå tillval av ytterligare ledamöter. Nuvarande styrelse består av fyra personer och tillval ses som välkommet.

Då släktmötet genomförs i två delar, vid olika tidpunkter och platser, kommer resultatet av eventuella voteringar att sammanräknas, varefter det totala resultatet (summa röster) kommer att redovisas som ett resultat. Detta gäller speciellt omröstning om nya stadgar enligt punkt 9.

I anslutning till släktmötet kommer styrelsen att arrangera fristående punkter med anledning av pågående släktforskning och dess distribution. Även andra intressanta frågor kommer att behandlas, t.ex. användning av DNA-tester, lokalbygdeforskning mm att behandlas. Medlem-mar uppmanas att komma med förslag till frågor eller ämnen som kan anses intressanta för vår släktförening.

Jan Söderström
Ordförande

Bilaga: kallelse2017 (PDF-dokument)