Kallelse till ordinarie släktmöte

Datum och tid: 18 juni 2016 kl 16.30
Plats: Scandic Foresta, Lidingö
Dagordning enligt stadgarna:

 1. Val av ordförande vid årsmötet.
 2. Val av sekreterare vid årsmötet.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 5. Upprättande av röstlängd.
 6. Av styrelsen eller av föreningsmedlem till behandling föreslagna ärenden.
  1. Stadgeändring enl styrelsens förslag 2009 om en vald fristående valberedning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkningar.
 8. Revisorernas berättelser och i samband därmed frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Bestämmande av medlemsavgifternas storlek för kommande mandatperiod.
 10. Val av styrelse för tiden intill nästkommande ordinarie släktmöte, varvid först väljes ordförande, därefter övriga ledamöter.
 11. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.
 12. Övriga frågor