Stadgar

De aktuella stadgarna är från 2001. Föreningens ändamål är att verka för sammanhållningen inom släkten och utforska släktens historia.

§ 1  Föreningens ändamål

Släktföreningen Huss har till ändamål:

 • att verka för sammanhållningen inom släkten;
 • att tillvarata gemensamma släktintressen;
 • att föra ett fullständigt och korrekt släktregister;
 • att utföra forskningar i släktens historia;
 • att genom publikationer öka medlemmarnas kännedom om släkten.

Till släkten räknas alla som har rätt till medlemskap enligt § 2.


§ 2  Släktskap samt medlemskap i föreningen

Släktföreningen Huss tillämpar kognatiskt släktbegrepp, vilket innebär att som delaktig i det egentliga släktskapet räknas var och en som har blodsband på svärdssidan eller spinnsidan till Norrlandssläkten Huss, vars stamfar är kyrkoherden i Torp, Erik Nilsson Huss, född i Hussjö omkring år 159o.

Släktskapet gäller även adoptivbarn.

Rätt att bli medlem i föreningen tillkommer var och en som kan räkna släktskap enligt ovan samt dennes maka/make eller sammanboende.

Önskan om medlemskap anmäls skriftligt till föreningens styrelse med angivande av släktförhållandet.


§ 3  Medlemsavgifter

På ordinarie släktmöte fastställs kalenderårsvis medlemsavgifter för perioden fram till nästa ordinarie släktmöte. Erlagda medlemsavgifter berättigar till rösträtt på släktmöte samt till medlemsförmåner.


§ 4  Hedersledamöter

Ordinarie släktmöte kan utse föreningsmedlem, som på ett utomordentligt sätt har främjat eller verksamt främjar föreningens syften, till hedersledamot. Hedersledamot är berättigad till livslångt medlemskap i föreningen och är befriad från att erlägga medlemsavgift.


§ 5  Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande jämte minst sju och högst nio övriga ledamöter. Styrelsen fördelar styrelsen åliggande arbetsuppgifter inom sig och utser inom sig de befattningshavare, som anses erforderliga, såsom t ex v ordförande, sekreterare, skattmästare, klubbmästare, registerhållare, arkivarie, släktbladsredaktör och webmaster.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm och är beslutmässig om minst fyra ledamöter är om beslutet ense.

Varje ledamot har en röst. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta förenat sig. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Önskan om medlemskap anmäls skriftligt till föreningens styrelse med angivande av släktförhållandet.

Styrelseledamot må icke uppbära styrelsearvode.


§ 6  Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen:

 • att leda föreningens verksamhet;
 • att förvalta föreningens tillgångar och fonder;
 • att utlysa släktmöte och att förbereda ärenden som skall behandlas av detta;
 • att förelägga ordinarie släktmöte en skriftlig verksamhetsberättelse över den gångna mandatperioden;
 • att fastlägga vem/vilka som utöver styrelsen äger rätt att teckna föreningens firma;
 • att föra protokoll över styrelsens och släktmötets förhandlingar och beslut;
 • att i systematisk ordning förvara samt att vårda föreningens arkiv och övriga handlingar;
 • att föra noggranna, specificerade och löpande räkenskaper över föreningens ekonomi och att årligen före utgången av mars månad till revisorerna avge en av styrelsen underskriven resultat- och balansräkning avseende det gångna kalenderåret;
 • att föra ett aktuellt register över släktens levande såväl som döda, från stamfader till nutid;
 • att föra ett aktuellt register över föreningens medlemmar;
 • att till medlemmarna distribuera minst ett släktblad per år samt att ajourhålla föreningens hemsida på Internet;
 • att arrangera släktfester och övriga arrangemang som befinnes lämpliga;
 • att såsom valberedning föreslå ordinarie släktmöte om- eller nyval av ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för nästkommande mandatperiod; att i övrigt vidta de åtgärder som styrelsen eller släktmötet finner lämpliga i syfte att uppnå ändamålen för föreningen enligt dessa stadgar.

§ 7  Ordförandens åligganden

Ordföranden, eller vid förfall för denne vice ordföranden, åligger:

 • att leda förhandlingarna inom styrelsen och vid släktmöte;
 • att som främste vårdare av föreningens angelägenheter tillse att dess intresse tillvaratas;
 • att attestera föreningen belastande utbetalningar.

§ 8  Revisorer

Revisorerna, eller vid förfall för dessa revisorssuppleanterna, åligger:

 • att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper;
 • att före april månads utgång avlämna revisionsberättelse till styrelsen;
 • att förelägga ordinarie släktmöte revisionsberättelser för räkenskapsperioderna fr o m föregående ordinarie släktmöte, samt
 • att föreslå släktmötet huruvida ansvarsfrihet bör beviljas styrelsen eller ej.

Revisor och revisorssuppleant må inte uppbära arvode för sitt uppdrag.


§ 9  Släktmöten

Medlems rätt att delta i behandlingen av föreningens angelägenheter utövas på släktmöte. Ordinarie släktmöte hålles minst var tredje år. Om styrelsen, revisorerna eller minst 20 röstberättigade medlemmar så yrkar, skall extra släktmöte utlysas. Kallelse till släktmöte skall utfärdas minst en månad i förväg och skall innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas.

Vid släktmöte är varje myndig och betalande medlem röstberättigad. Rösträtt kan utövas genom fullmakt för högst en annan röstberättigad medlem.

Beslut fattas genom enkel majoritet, med undantag för beslut enligt §§ 11 och 12, som kräver kvalificerad majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden delar, utom vid val då lottning avgör utgången. Val förrättas med slutna sedlar men kan, om alla närvarande är ense därom, ske med acklamation.

Släktmötesprotokoll justeras av ordföranden och de utsedda justeringsmännen.

Vid släktmöte skall förekomma:

 • Val av två justeringsmän
 • Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 • Upprättande av röstlängd
 • Av styrelsen eller av föreningsmedlem till behandling föreslagna ärenden. Föreningsmedlems förslag skall därvid vara styrelsen tillhanda senast två månader före släktmötet.

Vid ordinarie släktmöte skall dessutom förekomma:

 • Styrelsens verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkningar för kalenderåren fr o m nästföregående ordinarie släktmöte
 • Revisorernas berättelser och i samband därmed frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Bestämmande av medlemsavgifternas storlek
 • Val av styrelse för tiden intill nästkommande ordinarie släktmöte, varvid först väljes ordförande, därefter övriga ledamöter
 • Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

Styrelseledamot må inte delta i val av revisorer och revisorssuppleanter.


§ 10  Fonder

Släktföreningens kapital utgörs av släktfond och rörlig fond. Därutöver kan donationer efter styrelsens godkännande mottagas för särskild förvaltning.

Släktfonden skall utgöra 100 000 kronor. Fonden får icke utan släktmötes godkännande nedbringas under detta belopp.

Rörliga fonden utgör återstoden av föreningens kapital. Fonden ökas med årliga överskott och minskas med årliga underskott av föreningens verksamhet. Rörliga fonden får inte utan släktmötes godkännande nedbringas under 50 procent av fondens vid nästföregående ordinarie släktmöte redovisade bokförda värde.

Föreningens kapital skall göras räntebärande genom placering på betryggande sätt.


§ 11  Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen och behandlas på nästkommande ordinarie släktmöte. För att föreslagen ändring skall anses beslutad, fordras att förslaget biträds med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.


§ 12  Om upplösning av föreningen

Vad här ovan föreskrivits om stadgeändring skall också gälla om förslag rörande föreningens upplösning. Därest beslut fattas om föreningens upplösning på två på varandra, med minst ett års mellanrum följande släktmöten, åligger det släktmöte att besluta om användningen av föreningens medel och av densamma mottagna donationer.


Stadgarna finns även i en utskriftsvänlig version som kan hämtas här (PDF-format).